Projekt e-podpis i coaching: człowiek najlepszą inwestycją

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 4 stycznia 2010 r. rozpoczął realizację projektu „Akademia e-podpisu” w ramach umowy partnerskiej z Liderem - firmą Nawigator Doradztwo Gospodarcze z Poznania. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.

Umiejętność posługiwania się elektronicznym podpisem usprawnia działanie ważnych działów gospodarki takich jak administracji, transportu, sektora finansowego, bankowości, edukacji, urzędów notarialnych, skarbowych, ZUS-u. Celem proketu jest również wzrost kompetencji zawodowych uczestników poprzez różnorodne warsztaty i coaching. Warsztaty do wyboru obejmują: asertywność, radzenie sobie ze stresem, kreatywne myślenie, twórcze rozwiązywanie konfliktów, efektywna komunikacja, praca zespołowa, profesjonalna prezentacja, przywództwo i wystąpienia publiczne.

Działania coachingowe z indywidualnymi osobami obejmą 7 spotkań i jak informuje Akademia e-podpisu "tradycyjnie rozumiany coaching - to nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Jest związany z obserwacją pracownika w trakcie wykonywanej pracy, jego samooceną, informacją zwrotną od coacha i wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania.

Formuła proponowana przez ICC - to podejście holistyczne- mówi ono, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi" Akademia e-podpisu (i zajęć rozwojowych)skierowana do osób pracujących (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) i zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia będą trwały do listopada 2010. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.akademiaepodpisu.pl/