Projekt Efektywny Nauczyciel

Edukacja zawodowa musi być w ciągłym dialogu z gospodarką - idea ta staje się coraz bardziej popularna wśród  nauczycieli przedmiotów zawodowych. Stale wzrastające wymagania na rynku pracy stanowią wyzwanie dla nauczycieli pragnących przekazywać swoim uczniom praktyczną wiedzę. Projekt „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” wychodzi naprzeciw problemom edukacji zawodowej.

Realizacja powyższej inicjatywy odbywa się na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

  • Projekt skierowany jest do 44 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
  • Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach.
  • Realizacja Projektu rozpoczęła się od kompleksowej diagnozy potrzeb merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli/nauczycielek. Dane zostały zebrane podczas rejestracji lekcji przeprowadzonych przez Uczestników/Uczestniczek oraz dwudniowego spotkania, sprawdzającego ich wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Ponadto Projekt „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych”  służy budowaniu i wzmacnianiu kontaktów między przedstawicielami edukacji zawodowej orazprzedsiębiorcami. Pod koniec marca odbyła się w Warszawie konferencja „Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej”. Głównym celem konferencji było stworzenie wspólnych rekomendacji dotyczących programu praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Wyniki diagnoz oraz rekomendacje z konferencji posłużyły ekspertom do opracowania programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, biorących udział w Projekcie.

To właśnie dzięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego już od końca maja  44 nauczycieli/nauczycielek  przedmiotów zawodowych, będzie miało szansę odbyć dwutygodniowe praktyki w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Kontakt nauczycieli z praktyką w przedsiębiorstwach niewątpliwie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji zawodowych, a zdobywane w ten sposób doświadczenie umożliwi obserwację i wypracowanie dobrych rozwiązań łączenia kształcenia teoretycznego z praktyką, w kontekście ich wykorzystania i zastosowania w szkole. Więcej informacji na www.enze.fnm.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.