Zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Produkcji Pomocniczej w zakładzie produkcyjnym branży metalowej.

Jeżeli mamy do czynienia z zakładem produkującym wykrojniki i matryce, to ważnym działem pomocniczym w tym zakładzie będzie hartownia, jeżeli mamy do czynienia z zakładem produkującym wymienniki ciepła, to ważnym działem pomocniczym w tym zakładzie będzie warsztat ostrzenia pił tarczowych, jeżeli wreszcie mamy do czynienia z zakładem produkującym rusztowania i szalunki, to ważnym działem pomocniczym w tym zakładzie będzie warsztat konserwacji urządzeń spawalniczych.

Zależnie od wielkości zakładu produkcyjnego działy pomocnicze mogą mieć swoich kierowników, jednak to jedna osoba powinna koordynować prace działów pomocniczych, czyli niezależnie od nazwy osoby koordynującej powinien funkcjonować Kierownik Produkcji Pomocniczej w zakładzie produkującym wymienniki ciepła czy rusztowania i szalunki. Przechodząc do omówienia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Produkcji Pomocniczej zaznaczyć należy że, pomijamy tutaj ogólne zasady funkcjonowania zakładów pracy, takich jak przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy przepisów przeciwpożarowych, takich jak dbałość o dobro zakładu pracy, o ochronę jego mienia czy wreszcie przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. Zajmujemy się tylko zagadnieniami technicznymi i będącymi w związku z procesem produkcyjnym, a więc wytworzeniem wykrojnika czy rusztowania. Zakres obowiązków powinien opisany być w miarę jasno i czytelnie, zawierać w szczególności:

1.) Nadzór nad pracą działu narzędziowni, zlecanie prac, kontrola przebiegu zleconych robót, prowadzenie dokumentacji związanej z pracownikami i realizowanymi zleceniami, planowanie i realizacja zamówień na materiał oraz na potrzebne detale i sprzęt np. sprężyny, wypałki, siłowniki, przewody, a także usługi np. obróbka cieplna, grawerowanie.

2.) Nadzór nad pracą działu obrabiarek, zlecanie prac, kontrola przebiegu zleconych robót, prowadzenie dokumentacji związanej z pracownikami i realizowanymi zleceniami, planowanie i realizacja zamówień na materiał oraz potrzebne narzędzia.

3.) Nadzór nad pracą działu utrzymania ruchu, łącznie z obsługą wózków widłowych i warsztatem elektrycznym, zlecanie prac, kontrola przebiegu zleconych robót, prowadzenie dokumentacji związanej z pracownikami i realizowanymi zleceniami, dokumentowanie przeglądów okresowych i konserwacji, planowanie i realizacja zamówień na części zamienne, oleje i smary, ogumienie, przewody, uszczelki, a także zamawianie usług zewnętrznych.

4.) Nadzór nad pracą wydzielonych ekip budowlanych, zlecanie prac, kontrola przebiegu zleconych robót, prowadzenie dokumentacji związanej z pracownikami i realizowanymi zleceniami, ciągły kontakt z bezpośrednim przełożonym dotyczący przebiegu prac i ciągłości robót. Nadzór nad realizacją usług wynajętymi pracownikami lub sprzętem, kontrola i dokumentowanie przepracowanych godzin w ramach usług zewnętrznych.

5.) Nadzór nad pracą wydzielonych ekip do prac celowych lub różnych tymczasowych w szczególności do przeglądu i naprawy materiału uszkodzonego, reklamowanego itp. do malowania sprzętu lub maszyn, do prac porządkowych, odśnieżania itp. Kontrola przebiegu zleconych robót, prowadzenie dokumentacji związanej z pracownikami i realizowanymi zleceniami. Planowanie i realizacja zamówień na materiał oraz potrzebne narzędzia do tych prac. Dokumentowanie i kontrola nad zmianami stanu liczbowego obrabianych komponentów, przekazywanie informacji do Działu Przygotowania Produkcji o ilościach utraconych i pozyskanych w ramach prowadzonych przeglądów i napraw.

5.) Organizowanie, prowadzenie i nadzór prac wdrożeniowych wynikających z wprowadzania nowych produktów, technologii, maszyn i urządzeń, usprawniania realizowanych już procesów, wprowadzania zmian tych procesów lub technologii. Prowadzenie prób, pomiarów, analiza celowości i efektów założonych zmian i usprawnień, rejestrowanie tych badań oraz wymiana dokumentacji i procedur w przypadku wprowadzenia pozytywnego i skutecznego usprawnienia lub zmiany.

6) Kontrola prawidłowości i kompletności składanych przez brygadzistów raportów pracowniczych pod kontem wypełniania procedury Programu Produkcyjnego.

7) Ciągłe konsultacje z Działem Przygotowania Produkcji w zakresie dostosowywania procedur Programu Produkcyjnego do optymalnych rozmiarów i przejrzystości procesu produkcyjnego.

9.) Konsultacje z Działem Zaopatrzenia w zakresie prognozowania i realizacji zakupów materiałów do produkcji, do prowadzonych napraw, konserwacji i usprawnień z uwzględnieniem wielkości ich zaangażowania w procesie produkcji pomocniczej i wynikającą z tego potrzebę utrzymywania minimalnych stanów magazynowych.

10.) Przeprowadzanie oglądu otrzymanego materiału i opracowywanie procedur dotyczących naprawy w przypadkach realizacji nietypowych zamówień polegających na regeneracji, ulepszeniu, usuwaniu usterek itp. operacji.

11.) Obserwacja i nadzór nad pracą podległych działów i ekip w dziedzinie zachowywania obowiązujących procedur, przestrzegania dyscypliny pracowników, wykorzystania maszyn i urządzeń, organizacji pracy.

12.) Formułowanie wniosków i zaleceń naprawczych dla podległych brygadzistów i pracowników w stosunku do zaobserwowanych nieprawidłowości, włącznie z informowaniem bezpośredniego przełożonego w przypadkach poważnych uchybień.

13.) Współpraca z Mistrzami Zmianowymi w temacie zagospodarowania wolnych mocy przerobowych podległych pracowników lub posiłkowania się dodatkowymi mocami przerobowymi pracowników produkcyjnych w przypadkach nawarstwienia się realizowanych prac podległych działów.

14.) Przeprowadzenie czynności kontrolnych, porządkowych, dyscyplinujących, organizacyjnych itp. na polecenie bezpośredniego przełożonego.

Ujęcie poszczególnych zakresów wymienionych wyżej jest standardowe i tyczy się produkcji branży metalowej niezależnie, czy są to wspomniane na wstępie rusztowania i szalunki, czy wykrojniki i matryce.

Podobnie jest z zakresem uprawnień, gdzie Kierownik Produkcji Pomocniczej zakładu branży metalowej powinien posiadać uprawnienia do:

  1. Wnioskowania o podwyżki dla podległych pracowników.
  2. Wnioskowania o udzielenie nagan, kar, upomnień itp. dla podległych pracowników.
  3. Wnioskowania o zmiany organizacji produkcji, przesunięcia w składach brygad i zespołach ekip pracowniczych oraz o zmiany w obsadzie stanowisk pracowniczych.
  4. Wnioskowania o kierowanie najzdolniejszych i przejawiających chęć podnoszenia własnych kwalifikacji pracowników na szkolenia lub na bardziej odpowiedzialne stanowiska w firmie.
  5. Wydawania poleceń podległym brygadzistom i pracownikom związanym z realizacją zadań wynikających z procesu produkcyjnego lub mający związek z tym procesem

Analogicznie do zakresu uprawnień, cały czas mając na myśli branżę metalową tj. przytaczaną produkcję wymienników ciepła, wytworzenie rusztowania, czy wykonanie matrycy, rzecz się ma z zakresem odpowiedzialności za:

1.) Uporządkowane, przemyślane, logiczne i optymalne z uzasadnienia ekonomicznego sterowanie procesami produkcyjnymi wynikające z zakresu czynności.

  1. Posiadanie wyczerpującej i bieżącej wiedzy na temat szczegółów aktualnie przebiegającego procesu produkcyjnego w zakresie przydzielonych czynności.
  2. Przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu na jego zapytania wyczerpujących informacji o przebiegu nadzorowanych procesów.
  3. Sporządzanie stosownych raportów zgodnych z prawdą, bez przemilczeń i niedopowiedzeń istotnych dla zaistniałego problemu.

Podsumowując napisany w tej rozprawie zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Produkcji Pomocniczej należy podkreślić, że zakres ten powinien być ściśle skorelowany z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Produkcji, którym zajmiemy się w następnej rozprawie. Obydwaj kierownicy powinni solidarnie i w ścisłym współdziałaniu tworzyć „team” powołany do wytworzenia wykrojnika, matrycy, rusztowania, czy wymiennika ciepła.

 

Artykuł opracowany przez firmę PIONART - Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych.