REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (w tym autorzy redakcyjni) z informacji i usług oferowanych w nowoczesnym serwisie edukacyjnym Edulider.pl

2. Użytkownikiem serwisu jest każdy, kto odwiedzi lub założy konto w serwisie oraz każdy kto wyraża zgodę na zamieszczenie materiałów własnego autorstwa w tym autorzy redakcyjni oraz autorzy publikujący dla serwisu gościnnie lub biorący udział w promocjach, wywiadach i tworzeniu produktów informacyjnych np. raport, broszura, ebook na zlecenie serwisu.

2 a. Użytkownik korzystając z usług (w tym pobranie i zakup produktów informacyjnych) i treści dostępnych w serwisie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i publikowanych wiadomości redakcja serwisu odpowiedzialna jest za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.

4. Do publikacji w serwisie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.

5. Właścielem i prowadzącym portalu Edulider.pl jest Patrycja Kryniewska. Kontakt email: edubiz.info@gmail.com. Adres korespondencyjny Jana Dekerta 2, Lokal nr.18 Kod: 30-703, Kraków, woj.małopolskie.

 

§2 PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach serwisu posiada redakcja Edulider oraz podmioty, które wyrażają zgodę na publikację materiałów. Prosimy o kontakt z redakcją w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie materiału zawartego w serwisie na użytek inny niż prywatny w tym komercyjny.

2. Zamieszczając w serwisie dany utwór (w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4.02.1994 ze zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Użytkownik (Autor) oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie niezbędne do zgodnej z prawem eksploatacji treści utworu w serwisie. W przypadku zamieszczenia utworu niespełniającego powyższych wymogów Autor jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

3. Przez umieszczenie utworów w serwisie lub w produktach informacyjnych należących do Serwisu Edulider.pl Użytkownik (Autor) udziela bezterminowo nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Redakcję Edulider.pl z zamieszczonych utworów w następujących obszarach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, włączając dygitalizacje, w tym również wprowadzenie do obrotu handlowego
b) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, publikacja w sieci Internet i Social Media, a także publiczne udostępnianie utworu i promocja w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Wydawca ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na serwisie w dowolny sposób.

3. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronach serwisu, jak również szata graficzna serwisu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

 

§3 KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI SERWISU

Rejestracja użytkownika

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach serwisu jest bezpłatne w opcji podstawowej.

2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie jako Edukator, Coach, Mentor, Trener, Firma lub Czytelnik. Wymagane jest podanie imienia i nazwiska i uzupełnienie profilu osobistego zanim użytkownik przejdzie do publikacji artykułów, ogłoszeń i opinii. Uwaga! profil osobisty nie jest miejscem na reklamę firmy, a jedynie służy do prezentacji własnej osoby i doświadczenia - profile niezgodne z regulaminem będą usuwane.

3. Użytkownik ma możliwość dzielenią się własną wiedzą publikując artykuły (1 link niekomercyjny dozwolony w teście). Artykuły powinny ściśle wiązać się z wybraną kategorią i dostarczać czytelnikom informacji, porad oraz wskazówek na temat rozwoju i nowoczesnej edukacji. Artykuły nie powinny być publikowane nigdzie indziej. Każdy artykuł jest moderowany przez Redakcję.

4. Autor artykułów ma możliwość prezentacji i promocji własnych usług i produktów (dział: Usługi).

5. Użytkownik ma możlwość opiniowania innych szkoleń i kursów, a także przyjmowania rekomendacji (za potwierdzeniem mejlowym).

6. Użytkownik ma możliwość dodowania ogłoszeń na tematy ogólnorozwojowe i edukacyjne (targi, konferencje, szkolenia itp.) ze stosownym wyprzedzeniem kilku tygodni.

7. Zamieszczanie odnośników. Przez link zwykły rozumiemy - link bez formy tekstowej, przez link informacyjny rozumiemy - odnośnik do rzetelnego źródła podawanej informacji (niekomercyjny i niepromujący np. link do innego artykułu związanego z tematem), przez link komercyjny rozumiemy - link do własnej działalności/strony/usługi/produktu.

8. Przez rejestrację, o której mowa w pkt 3.2. lub poprzez pozostawnienie adresu email przy pobieraniu produktów informacyjnych ze strony Edulider.pl Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących zmian i nowości na stronach serwisu, a także wybranych informacji i materiałów promocyjnych dotyczących innych podmiotów, publicznych i prywatnych, współpracujących z serwisem.

9. Redakcja Edulider.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji merytorycznej i edycji zamieszczanych tekstów. Treści promujące usługi niezgodne z misją portalu nie zostaną zaakceptowane.

10. Materiał opublikowany w Edulider.pl podlega pełnej ochronie prawa autorskiego. Środki masowego przekazu mające siedzibę w Polsce, mogą korzystać w celach informacyjnych z fragmentów materiałów zgromadzonych w Serwisie za podaniem źródła: Edulider.pl, a w przypadku portali i stron internetowych dodatkowo za zamieszczeniem linka do wskazanego artykułu w portalu z oznaczeniem: "Więcej na Edulider.pl". Zamieszczenie pełnego materiału (artykułu, prezentacji czy raportu itp.) opublikowanego w portalu Edulider.pl w innym serwisie internetowym wymaga zawsze zgody redakcji Edulider.pl wyrażonej w formie pisemnej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres pocztowy wnioskodawcy.

 

Sklep

1. Korzystanie z odpłatnych usług serwisu - przedmiot sprzedaży książki elektroniczne (eBook) w formacie pliku PDF, EPUB oraz MOBI.

2. Sprzedawany eBook podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83). Użytkownik nie jest uprawniony do odsprzedaży, rozpowszechniania  oraz ingerowania w treść eBooka.

3. Składanie Zamówienia - na stronie może dokonać zamówienia eBooka. W tym celu nie jest konieczna rejestracja w Serwisie. Składając zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do przeczytania, zrozumienia oraz zaakceptowania regulaminu serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane lub wybrane dane, które uniemożliwią Użytkownikowi finalizację Zamówienia.

4. Składając Zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz 883) w zakresie, który umożliwia zrealizowanie sprzedaży.

5. Płatność za usługę - serwis korzysta z systemu płatności o nazwie PayU. Cena eBooka zawiera podatek VAT. Zamówienia, które nie zostały opłacone w ciągu 10 dni od dnia złożenia, zostają automatycznie anulowane.
6. Czas realizacji zamówienia jest zależny od formy płatności. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, które wynikają z działania dostawcy poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją Zamówienia, należy kontaktować się Redakcją Edulider.pl

7. Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionego eBooka w ciągu 24 godziny od daty jego otrzymania, pod warunkiem, że nie był on zakupiony w cenie promocyjnej i specjalnych dodatków np. kalendarz motywacyjny. W tym celu należy skontaktować się z Redakcją Edulider.pl z mejla, z którego dokonano zakupu ze szczegółowym uzasadnieniem swojej decyzji. Ebooki mogą być zwracane, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku ebooka).

 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Użytkownik serwisu podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług serwisu Edulider.pl

3. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług serwisu.

 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.Usługi pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

2. Redakcja Edulider.pl zastrzega sobie prawo do usuwania linków do stron partnerskich, jeśli treść na blogu, stronie, serwisie nie była odświeżana w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2012 r. i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.

3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie.