Jak napisać odwołanie o przyjęcie na studia?

Dokument odwoławczy na studia

Jeśli naprawdę zależy Ci na podjęciu studiów na danym kierunku to pewnie z niecierpliwością czekasz na ogłoszenie wyników rekrutacji. Odmowna decyzja komisji rekrutacyjnej nie musi być dla Ciebie ostateczna. Masz bowiem możliwość złożenia odwołania.

Do składania podania przyda się również pozytywna dawka motywacji [POBIERZ KALENDARZ MOTYWACYJNY]

Uwarunkowania prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku (,,Prawo o szkolnictwie wyższym”) każdemu z kandydatów na studia przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Bez względu na to czy jest to Politechnika czy Uniwersytet zasady składania odwołań na studia są takie same i określone odgórnie. Abyodwołanie miało moc prawną, zgodnie z informacjami zawartymi w artykule 169 ustawy odwołanie należy złożyć w ciągu czternastu dni od otrzymania decyzji odmownej. Najistotniejszą kwestią jest fakt, iż podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków oraz trybu rekrutacji na studia. Złożone odwołanie komisja rekrutacyjna ponownie rozpatruje i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia. Podjęta decyzja jest już nieodwołalna.

 

Jak napisać odwołanie?

Odwołanie o przyjęcie na studia, jak każde pismo użytkowe rządzi się swoimi prawami formalno-strukturalnymi. Każde odwołanie o przyjęcie na studia powinno zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe kandydata na studia (imię, nazwisko, adres, a także nr tel., email);
 • aktualna data złożenia podania wraz z nazwą miejscowości (jest to ważne ze względu na obowiązujące terminy);
 • nazwa kierunku i specjalności, na której chce się podjąć studia oraz indywidualny nr ERK studenta;
 • nazwa organu, od decyzji którego wnosisz odwołanie oraz organ do którego skierowane jest odwołanie (w praktyce jest to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna);
 • dokładna nazwa uczelni wraz z jej adresem korespondencyjnym ( można również zawrzeć nr telefonu);
 • uzasadnienie – to najważniejsza część odwołania. W uzasadnieniu należy wykazać, że w czasie naboru doszło do naruszenia zasad rekrutacji lub jej trybu (np. że wynik rekrutacji jest niesprawiedliwy lub krzywdzący dla kandydata);
 • formalna prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie na studia;
 • własnoręczny, czytelny podpis kandydata;
 • załączniki (indywidualnie ustalane przez władze poszczególnych uczelni).

 

Tak przygotowane pismo możesz złożyć osobiście lub wysłać do siedziby uczelni pocztą. W Internecie można znaleźć wiele gotowych, uniwersalnych wzorów odwołania o przyjęcie na studia, które wystarczy wypełnić treścią. Jednak korzystając z nich miej na uwadze ich wartość merytoryczną. Najlepiej przed rozpoczęciem poszukiwań gotowych wzorów w Internecie przejrzyj dokładnie stronę internetową uczelni, w której chcesz podjąć studia. Wiele z nich bowiem w swoich strukturach posiada gotowe formularze odwołań. Korzystanie z nich jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż tak przygotowane, zamieszczone na stronie uczelni najlepiej odpowiadają pod względem struktury i zawartych tam informacji preferencjom danej placówki naukowej. Często zdarza się tak, że oprócz samego odwołania władze uczelniane wymagają dołączenia do pisma innych dokumentów, a mogą to być przykładowo:

 • dokument decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • preferencje chęci podjęcia nauki na innym kierunku w przypadku brak wolnych miejsc na danym kierunku
 • zawarcia informacji o ilości punktów, jakie uzyskało się w czasie egzaminu wstępnego lub z matury
 • informacje dotyczące ubiegania się przed kandydata o przyjęcie na inny kierunek studiów macierzystej uczelni oraz decyzja komisji w tej sprawie

 

Złożyć czy nie złożyć?

Wielu przyszłych studentów zastanawia się czy warto złożyć odwołanie o przyjęcie na studia oraz jakie uzasadnienia są brane pod uwagę. W myśl ustawy tylko te uchybienia, które naruszają zasady rekrutacji oraz jej przeprowadzenia są podstawą złożenia odwołania. Wiele osób traktując odwołanie jak ostatnią deskę ratunku stara się poprzeć swoją decyzję odwołując się do różnego typu argumentów. Ogólnie można zauważyć tendencję do operowania trzema typami argumentów:

Argumenty odwołania na studia

 

Bez względu na to jaką formę odwołania wybierzesz zadbaj o to, by dokument był bezbłędny, napisany eleganckim stylem oraz bezwzględnie nie naruszający czyjegoś dobrego imienia.