Kierunki zamawiane - inwestycja w polską gospodarkę

Popularyzacja kierunków ścisłych

W Polsce od lat w mediach mówi się o dużym zapotrzebowaniu na pracowników z wykształceniem technicznym oraz matematyczno-przyrodnicznym, o braku dopasowania oferty edukacyjnej  do potrzeb przedsiębiorców i nasyceniu rynku pracy humanistami. MNiSW stara się rozwiązać ten problem zamawiając deficytowe kierunki studiów oraz specjalności.

Promocja kierunków ścisłych

Działania popularyzujące studia na kierunkach takich jak matematyka czy informatyka mają głęboki sens biorąc pod uwagę fakt, że ogromne znaczenie przy wyborze studiów przez maturzystów odgrywa reklama konkretnego kierunku. Kierunki zamawiane są odpowiedzią na pytanie jakie studia dla niezdecydowanych są najlepsze.  Swego czasu bardzo popularny kierunek- ,,zarządzanie” był na różne sposoby promowany zarówno przez uczelnie publiczne jak i prywatne. Zaowocowało to większą ilością studentów tej specjalności. Resort nauki postanowił promować więc matematykę czy fizykę. Przyszli studenci są zachęcani do studiowania na kierunkach zamawianych ofertą stypendiów, staży, kursów, zagranicznych wyjazdów, dodatkowych zajęć. Ma to priorytetowe znacznie dla rozwoju strategicznych gałęzi gospodarki, co z kolei wiąże się z poprawą sytuacji ekonomicznej i społecznej w naszym kraju.

O projekcie

Realizację projektu rozpoczęto w 2007 roku pod hasłem ,, Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż"  w ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 4.1.2: ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki". Początkowo:

  • zwiększono liczbę osób przyjętych na konkretne kierunki
  • przyznano stypendia
  • wprowadzono dodatkowe zajęcia, które miały pomóc w wyrównaniu poziom wiedzy z matematyki i fizyki.

Projekt pilotażowy był realizowany na 47 uczelniach. Jako, że rezultaty były zadowalające kontynuowano go w roku akademickim 2009/2010. Aby móc ubiegać się o realizację w swojej placówce oświatowej kierunku zamawianego uczelnie są zobowiazane do brania udziału w konkursie i spełnienia odpowiednich kryteriów kwalifikacyjnych. Z roku na rok popularność projektu wrasta. Rośnie ilość składanych wniosków, więcej z nich otrzymuje też pozytywną ocenę:

wzrost-popualrnosci-kierunkow-zamawianych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie MNiSW

Pod względem rozmieszczenia terytorialnego największe dofinansowanie w trzech pierwszych edycjach konkursu otrzymały województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie.

Kwoty-dofinasowania-kierunkow-zamawianych-w-wybranych-wojewodztwach

Źródło: Opracowanie na podstawie danych na: http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/Konferencja%20Dydaktyczna%20201...

Obecna edycja konkursu

W połowie 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę uczelni, które w roku akademickim 2012/13  uruchomiły kierunki zamawiane. Łączna kwota, którą przeznaczono na realizację projektu wynosi 300 mln złotych, Ze 126 wniosków, które uzyskały pozytywną opinię ostatecznie 93 uczelnie uzyskały poparcie. Każda z uczelni otrzymała minimum 90 pkt w ocenie merytorycznej projektu. Dominująca okazała się informatyka. Wśród kierunków zamawianych znalazły się: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka i fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna i procesowa.

Korzyści wynikające ze studiów na kierunkach zamawianych

Studenci, którzy zdecydowali się na studia na kierunkach zamawianych mogą liczyć na wiele różnych możliwości dodatkowego rozwoju, wśród nich wymienia się:

  • przyznawanie stypendiów dla najlepszych, które sięgają nawet 1000 zł miesięcznie
  • możliwość skorzystania z dodatkowych kursów i innych form podnoszenia kwalifikacji typu: kursy językowe czy komputerowe
  • dodatkowe zajęcia: wyrównawcze z przedmiotów takich jak matematyka i fizyka oraz inne, uatrakcyjniające przedmioty na danym kierunku
  • wyjazdy na targi branżowe, konferencje naukowo-techniczne oraz do przedsiębiorstw, które oferują zatrudnienie absolwentom danych kierunków
  • możliwość zdobywanie wiedzy od wybitnych specjalistów: zapraszanych profesorów z zagranicy, korzystanie z wiedzy osób pracujących w instytucjach finansowych, laboratoriach itp.
  • nowoczesne metody nauczania – e-learning.

Projekt popularyzujący studia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych jest atrakcyjny dla studentów nie tylko ze względu na możliwość uczestnictwa w  dodatkowych projektach, ale również na ułatwienie wejścia na rynek pracy. Jest również korzystny dla pracodawców. Dostarcza im bowiem wykwalifikowanych pracowników, którzy będą dobrze przygotowani do pracy w tych resortach gospodarki, gdzie jest duże zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Projekt przynosi wymierne efekty, dlatego też warto na bieżąco śledzić, na których uczelniach są realizowane kierunki zamawiane.