Edukacja, szkolenia i rozwój pracowników

 

Edukacja bywa definiowana jako przygotowanie umysłu, szkolenie jako proces wspomagający kształtowanie się postawy, wiedzy i zdolności jednostki, a rozwój jako indywidualny wzrost samoświadomości i rozumienia  świata. Funkcjonowanie firmy bez chociażby jednego z tych elementów, grozi stagnacją, a w skrajnych wypadkach nawet bankructwem organizacji.

1. Edukacja + szkolenia+ rozwój – trio niezbędne w każdej firmie

Dzięki wprowadzeniu wyżej wymienionych elementów w mury organizacji, możliwe jest:

 • systematyczne podnoszenia kwalifikacji i rozwój pracowników w organizacji
 • wyrównanie  szans na starcie nowych pracowników
 • wzrost efektywności i standaryzowanie warunków pracy`
 • sprostanie wymaganiom prawnym (np. dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy)
 • skuteczne i płynne przekazywanie informacji w grupie
 • budowanie potencjału i wspieranie członków teamu poprzez odpowiednie role w zespole

 

2. Szkolenia firmowe – skąd ich wyjątkowość?

Edukacja w organizacjach pod wieloma względami zdaje się być podobną do tej, znanej nam ze szkół i studiów. Jednakże przy głębszej analizie tego procesu, można wyodrębnić kilka cech tożsamych tylko i wyłącznie szkoleniom firmowym, tak jak na przykład:

 • zdobywanie wiedzy poprzez obserwację (często uczestniczącą) doświadczonych pracowników.
 • uczenie się za pośrednictwem porad mentora (kolegi z pracy), jak też w zespole
 • rozwijanie umiejętności pracowników w celu zmiany jego stanowiska pracy w obrębie rodzimej firmy
 • nabywanie wiedzy z książek, i innych pomocy dydaktycznych dostępnych w murach organizacji
 • uczenie się poprzez uczestnictwo w licznych inicjatywach na terenie firmy

 

3. Konieczność ewaluacji szkoleń firmowych

Ewaluacja  powinna być wykonywana głównie w celu określenia  efektywności szkolenia. Co za tym idzie, badanie skutków treningów pozwala zidentyfikować potrzeby i ewentualnie zmodyfikować lub rozwinąć nauczane treści.

Należy jednak pamiętać, że ewaluacja nie zawsze jest możliwa do zrealizowania, ze względu na trudność w zaobserwowaniu mierzalnych wyników szkolenia. Podobnie ma się sprawa z ewaluacją postaw i zmian zachowań, ambicjami – tutaj ocena  w głównej mierze polega na intuicyjnym osądzie, wydawanym koniecznie przez doświadczony personel.

 

4. Co firma zyskuje dzięki szkoleniom

Do wydania osądu na ile dane szkolenie przyczyniło się do rozwoju firmy, należy ocenić poniższe czynniki:

 • wzrost efektywności i elastyczności pracowników
 • przyśpieszenie procesu adaptacji nowych pracowników do warunków w firmie
 • zmniejszenie ilości nieszczęśliwych wypadków w pracy
 • wzrost efektywności i wydajności w  używaniu maszyn i sprzętu  organizacji
 • zwiększenia lojalności pracowniczej wobec firmy, u podstaw której leży  chęć akceptacji zmian i innowacji

Powszechnie wiadomo, że nie ma rozwoju bez edukacji ani kariery bez chęci zdobywania nowych kwalifikacji. Z perspektywy uczącej się organizacji: nie ma dobrze prosperującej firmy, bez szkoleń i programów nastawionych na rozwój personelu i zespołów ludzi.