Edukacja i internet: umiejętności informacyjne

Bez względu na to, czy nowoczesne technologie stosowane są na użytek własny, czy organizacji, pozyskanie pełnych i aktualnych informacji możliwe jest w bardzo krótkim czasie.Dzięki możliwościom związanym z rozwojem Internetu niemożliwe staje się możliwym, a uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytania trwa ułamki sekund. Taki stan rzeczy nieodwracalnie zmienia oblicze edukacji na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego w miejscu pracy. Usługi edukacyjne oferowane są na szeroką skalę, ze zniesieniem barier czasu i miejsca. Nauczanie i uczenie się online wymusza nowe sposoby selekcji materiału i elastyczność w doborze treści kształcenia.

Nauczanie a rozwój technologiczny

 

Rozwój technologiczny i wpływ globalizacji niosą ze sobą nowoczesne metody nauczania, inspirują do zmian i przewartościowania metod oddziaływania na uczących się. W nowoczesnych instytucjach edukacyjnych dzięki przekazom video (np. wykłady), czy zastosowaniu gier komputerowych, wspiera się uczniów i studentów we wszechstronnym rozwoju, uwzględniając indywidualne predyspozycje i style uczenia się.

Uczyć się szybko jest sztuką. Konsultacje z pedagogami drogą life-chat ułatwiają komunikację i wspólne rozwiązywanie problemów, co wzbudza ducha współpracy. Środowisko e-learningowe nie tylko promuje dostęp do nowoczesnych narzędzi i materiałów dydaktycznych, ale wymusza też umiejętność obsługi komputera i aplikacji internetowych, co jest absolutną koniecznością dla edukatora XXI wieku.

Tworzenie zaawansowanych kursów online czy platform internetowych zdalnego nauczaniawspomagających np. naukę języków obcych staje się coraz popularniejszym sposobem edukacji. Wprawdzie nauczanie na odległość nie może jeszcze zastąpić tradycyjnego procesu kształcenia, ale może go z powodzeniem wspomagać. Internet jako znakomita forma przekazu znajduje szerokie zastosowanie w organizacji, zapewniając dobór najnowszej wiedzy i rozwiązań w optymalnym czasie. Szkolenia online to nowoczesny i doceniany sposób poszerzania wiedzy, którego wartość nieustannie wzrasta.

 

Uczenie się w społeczeństwie wiedzy

 

Nowe media to doskonałe narzędzia rozwoju intelektualnego. Uczący się powinni wykształcić umiejętność korzystania z technologii, samodzielnego zdobywania wiedzy i adaptacji do zmian powodowanych ich rozwojem. W obecnych czasach e-learning i b-learning potęgują wartość zdobywanej informacji i przyspieszają tempo nauki. Zwykle e-learning korzysta z mediów elektronicznych, aplikacji i procesów w różnych formach: Web-Based Learning / Training (WBT), Computer-Based Learning / Training (CBT), wirtualne klasy, cyfrowe współpraca, seminaria online. Nowy typ uczenia się – blended learning – może być kreowany przez wykorzystanie zarówno zasobów wirtualnych, jak i fizycznych – np. układy elektroniczne i drukowane materiały plus wideokonferencje online. Rozwój nowoczesnych technologii w sposób nieodwracalny zmienia dotychczasowe sposoby uczenia się i nauczania.

Wiedza to czynnik kreatywności, a jej konstruowanie jest współcześnie o wiele ważniejsze niż jej powielanie i reprodukowanie. Nowa wiedza i innowacyjne procesy uczenia się, skutecznie wspierane przez nowoczesne technologie komunikacyjne, wspomagają kreatywność całej organizacji. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji staje się warunkiem przetrwania w sytuacji dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Stajemy przed perspektywą rozwoju umiejętności informacyjnych, które znacznie ułatwiają proces studiowania i kształcenia, albo rezygnacji z tych umiejętności. Wyszukiwanie, przetwarzanie i zarządzanie wiedzą to konieczność w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój tych, którzy nie chcą brać udziału w rewolucji informatycznej, staje pod znakiem zapytania.


Bardzo ważną rolę we współczesnej edukacji odgrywają także e-booki. Na wielu stronach internetowych istnieje możliwość korzystania z darmowych książek elektronicznych. Przydatne  strony to przykładowo:

- fbc.pionier.net.pl (strona Federacji Bibliotek Cyfrowych)

- books.google.pl

- Oraz publiakcja redkacji edulider.pl na temat możliwości, zagrożeń i sposobów radzenia sobie ze zmianą, postępem technologicznym i rozwojem w erze Internetu - EBOOK