Czy wiesz co to jest kurs?

Chcąc podnieść kwalifikacje w danej dziedzinie i dowiedzieć się czegoś nowego, należy poznać obszerny świat szkoleń i kursów, które nam to umożliwią. Nie wiesz jeszcze co to kurs? U nas się dowiesz!

 

Co kryje się pod pojęciem KURS?

 

  • Kurs to pozaszkolne kształcenie w formie skróconej, nieco uproszczonej, nastawione na ukształtowanie umiejętności i nawyków. (T. Aleksander)

 

  • Kurs to organizacja procesu dydaktycznego obejmującego całokształt wiadomości i umiejętności, w zakresie określonego problemu, a więc materiał wycinkowy w stosunku do jakiegoś działu teoretycznego. (T. Nowacki)

 

  • Prowadzącym kurs może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne lub zawodowe – jeden lub kilku.

 

  • Kursy stanowią drogę zdobywania i podnoszenia kwalifikacji. Organizowane są dla osób, które posiadają już zawód, lecz chcą pogłębić swoje wiadomości i umiejętności w zawodzie. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk, zgłaszają się sami.

 

Jako, że już wiemy co to jest kurs, zastanówmy się nad celem kursów.

 

  • Kurs ma na celu wyposażenie w wiedzę konieczną do rozwiązywania pewnych typowych sytuacji lub rozwinięcie jakiejś grupy umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu określonych czynności. Zapoznaje uczestników z określonymi problemami, przygotowuje do zawodu lub do egzaminu na tytuły kwalifikacyjne (kierowca, księgowa itp.).

 

Kurs ma przede wszystkim CEL KSZTAŁĄCY

 

  • Treści przekazywane na kursie są praktyczne, użyteczne w zależności od rodzaju kursu np. obsługa komputera.

 

  • Metody praktyczne: większy nacisk kładzie się na kształcenie określonych programem umiejętności, co wymaga oprócz odpowiednich wiadomości również dobrze przeprowadzonego pokazu nowej czynności, następnie ćwiczenie jej aż do uzyskania należytej sprawności. Występuje także dyskusja, poprzedzona wprowadzeniem ukazującym za pomocą słowa, inscenizacji lub filmu jakąś sytuację lub przypadek z życia wzięty.

 

  • Środki dydaktyczne są różnorodne, dopasowane do kursu: filmy, schematy, rysunki, komputery.

 

  • Baza dydaktyczna, czyli wyposażenie to: sale wykładowe, pracownie zajęć praktycznych, warsztaty wyposażone w odpowiednie sprzęty, które pomogą w kształceniu i nauczaniu. Niektóre kursy, np. korespondencyjne nie wymagają bazy lokalowej, istnieją wówczas tylko punkty konsultacyjne.

 

  • Czas trwania kursu to 30 do 600 godzin.

 

Zasady dydaktyczne kursu:

 

Ø  Zasada poglądowości – poprzez nauczanie zdobywasz wszechstronną wiedzę o świecie; poznajesz konkretne zjawiska, rzeczy, procesy i stosunki międzyludzkie.

Ø  Zasada przystępności – inaczej stopniowania trudności; materiał nauczania dostosowany jest do twoich możliwości rozwojowych.

Ø  Zasada świadomego i aktywnego udziału słuchaczy w procesie nauczania – uczenia się oznacza twoją gotowość do nauki i aktywny udział w opanowywaniu nowych wiadomości a także w kontroli wyników.

Ø  Zasada systematyczności – treści nauczania są logicznie i planowo uporządkowane.

Ø  Zasada trwałości wiedzy i umiejętności – wiedza, którą posiądziesz musi zostać utrwalona, a wiadomości w miarę utrwalania powinny stawać się dla ciebie coraz bardziej użyteczne.

Ø  Zasada operatywności wiedzy i umiejętności – nauczysz się jak dostrzegać, formułować i samodzielnie rozwiązywać problemy.

Ø  Zasada wiązania teorii z praktyką – nie tylko poznajesz świat, ale uczysz się go zmieniać i przekształcać.

Ø  Zasada przygotowania do samokształcenia – stanowi ona podstawę do tego, byś potrafił racjonalnie posługiwać się zdobytą wiedzą.

 

Jeśli już wiemy co to jest kurs i jaki ma cel, warto zwrócić uwagę na jego strukturę i organizacje. W obecnej chwili, mamy dostęp do nieskończonej ilości kursów, które konkurują by sprostać oczekiwaniom rozwojowym uczestników. Dlatego też, portal edukacyjny Eduliderprzypomina, iż jeśli instytucja wydaje uczestnikowi kursu świadectwo jego ukończenia, powinna podać na nim nazwę kursu, czas trwania, ilość godzin nauczania, przedmioty, których nauczano wraz z wymiarem godzin. Jeśli kurs zakończył się egzaminem, powinna być podana uzyskana przez ucznia ocena jego wiadomości, rodzaj komisji egzaminacyjnej oraz uprawnienia przysługujące absolwentom tego kursu.